Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Aanmelding en TacumaGym-pas
a. Aanmelding als TacumaGym-lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te overhandigen/verzenden.Na onvangst door TacumaGym van het inschrijfformulier vangt het lidmaatschap aan op de datum die door het lid op het in schrijfformulier is ingevuld. Indien het lid geen datum heeft ingevuld, gaat het lidmaatschap op de dag van ontvangst van dit inschrijfformulier. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 30,- en is bij inschrijving contant verschuldigd.De TacumaGym-pas wordt in bruikleen gegeven,en dient bij opzegging weer te worden geretouneerd.
b. Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt het aspirant-lid op de wachtlijst geplaatst het aspirant lid krijgt bericht van TacumaGym zodra het lidmaatschap kan aanvangen.
c. Tijdens het eerste bezoek aan TacumaGym ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs een TacumaGym-pas.Uitsluitend opvertoon van een geldige TacumaGym-pas krijgt het lid toegang tot TacumaGym. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar die in het bezit zijn van een TacuamGym-pas krijgen uitsluitend toegang tot TacumaGym onder begeleiding van een mee trainend lid van 17 jaar of ouder
d. Als aanmelding geschiedt via de werkgever [bedrijfsfitness] dan zorgt de werkgever voor de verschuldigde persoonsgegevens van de deelnemende werknemers. Na aanmelding via de website krijgt de werkgever hiervoor formulieren toegezonden. Na inzending van de formulieren met persoonsgegevens van de deel te nemen de werknemers maakt TacuamGym de passen aan die werknemers op vertoon van eengeldig legitimatiebewijs persoonlijk kunnen afhalen bij TacumaGym.
e. De pashouder blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de TacumaGym-pas.Gebruik van deTacumaGym-pas is persoonsgebonden.De pas is dus niet overdraagbaar en blijft eigendom van TacumaGym.f.Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de TacumaGym-pas,blijven de betalingsverplichtingen onverminderd van kracht.Een vervangende pas kan tegen betaling van € 25,- worden verkregen.

Artikel 2: Lidmaatschap,termijn en betalingsvoorwaarden
a. Een lidmaatschap bij TacumaGym kan elk moment ingaan en is voor de duur van 1maand (maandcontract) of 1jaar (jaarcontract) met de stilzwijgende verlenging voor onbepaalde tijd. 
b. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.Betaling dient te geschieden via automatische incasso.
c. Bij niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook,wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden [zonder kosten] hierna krijgt het lid 1 week de gelegenheid het verschuldigde bedrag te voldoen.Indien het lid na deze periode van 2 weken in gebreke gebleven is,wordt de vordering ter incasso uit handengegeven.Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder.
d. De TacumaGym-pas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan.Het lid kan de toegang tot TacumaGym worden geweigerd.TacumaGym is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddelijke ingang te beeindigen,zonder dat de betalingsverplichting vervalt.De contributie voor het na beeindigen nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar is per datum beeindiging direct verschuldigd en opeisbaar.
e. TacumaGym behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks te indexeren/wijzigen,en door te voeren bij leden wiens abonnement op grond van art 2a van de algemene voorwaarden is verlengt.Geldende tarieven worden altijd kenbaar gemaakt middels de actuele prijslijst op de website.en aan de balie in het fitnesscentrum. In werking tredende B.T.W. verhogingen worden ten allen tijde bij alle leden en zonder kennisgeving vooraf,per direct in de contributieprijs verwerkt. 

Artikel 3: Openingstijden
a.Tijdens de besloten openingstijden is het voor leden niet toegestaan om middels hun persoonlijke ledenpas derden toegang te verschaffen tot het fitnesscentrum, tenzij er vooraf toestemming is verleend door de directie van TacumaGym b. TacumaGym behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen. c.Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het abonnement biedt,vind er geen restitutie van de contributie nog ontslag van betalingsverplichting plaats.Dit geldt ook voor verhuizingen,ziektes,blessures en andere lichamelijke en/of psychische ongemakken.
d.Op officieel erkende feestdagen is TacumaGym gerechtigd gesloten te zijn.

Artikel 4: Beeindigen
a. Het lid kan zijn/haar lidmaatschap beeindigen door aangetekend schriftelijk op te zeggen of door het invullen van het opzeg-formulier op de website of aan de balie bij TacumaGym. b. Een lidmaatschap kan op zijn vroegst worden beeindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt,met inachtneming van de opzegtermijn. c.De opzegtermijn bedraagt 1 maand met inachtneming van artikel 2a.

c. De TacumaGym-pas dient na afloop van het lidmaatschap te worden geretourneerd aan TacumaGym.bij het in gebreke blijven hiervan zal € 25,-in rekening worden gebracht.
d. TacumaGym behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaargedrag,een lidmaatschap te beeindigen. De contributie voor het na beeindigen nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar,is per datum beeindiging,direct veschuldigd en opeisbaar.

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid
a.Het gebruik maken van de apparatuur,en/of activiteiten van welke aard dan ook bij TacumaGym,is geheel voor eigen risico van het lid.
b.TacumaGym,de vestigingsmanager en overige werknemers en /of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriele schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
c.Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van TacumaGym,indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.
d.Alle kosten als gevolg van het overtreden van de huisregels,of het bewust gebruik van een fitness toestel waarvoor deze niet is bedoeld, zijn door Tacuma Gym direct opeisbaar bij het betreffende lid,bij loonkosten zal de geldende CAO norm worden gehanteerd met een minimum van een half uur.

Artikel 6: Huisregels
a.Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van TacumaGym en hiernaar te handelen.
b. De algemene voorwaarden en huisregels van TacumaGym staan op de website TacumaGym.nl en zijn bij de balie van de TacumaGym- vestiging te verkrijgen.

Artikel 7: Algemene voorwaarden,toepasselijk recht en forumkeuze
a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door en met TacumaGym aangegaan,is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen,welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en TacumaGym,zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar TacumaGym is gevestigd.
c. Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van TacumaGym te kennen en te accepteren.
d. TacumaGym is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen,gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van artikel 2a van deze algemene voorwaarden is verlengd.