Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Aanmelding en TacumaGym-pas a. Aanmelding als TacumaGym-lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden.Na onvangst door TacumaGym van het inschrijfformulier vangt het lidmaatschap aan op de datum die door het lid op het in schrijfformulier is ingevuld.Indien het lid geen datum heeft ingevuld,gaat het lidmaatschap op de dag van ontvangst van dit inschrijfformulier.Het inschrijfgeld bedraagt €15,-of €30,-,de TacumaGym leden-pas wordt door TacumaGym in bruikleen aan het lid verstrekt. b. Als het maximum aantal leden is bereikt,wordt het aspirant-lid op de wachtlijst,geplaatst het aspirant lid krijgt bericht van TacumaGym zodra het lidmaatschap kan aanvangen. c.Tijdens het eerste bezoek aan TacumaGym ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs een TacumaGym-pas.Uitsluitend op vertoon van een geldige TacumaGym-pas krijgt het lid toegang tot TacumaGym.Jongeren tussen de 12 en 16 jaar die in het bezit zijn van een TacumaGym-pas krijgen uitsluitend toegang tot TacumaGym onder begeleiding van een mee trainend lid van 17 jaar of ouder d.Als aanmelding geschied via de werkgever (bedrijfsfitness)dan zorgt de werkgever voor de verschuldigde persoonsgegevens van de deelnemende werknemers.Na aanmelding via de website krijgt de werkgever hiervoor formulieren toegezonden.Na inzending van de formulieren met persoonsgegevens van de deelnemen de werknemers maakt TacumaGym de passen aan die werknemers op vertoon van een geldig legitimatiebewijs persoonlijk kunnen afhalen bij TacumaGym. e.De pashouder blijft ten allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de TacumaGym-pas.Gebruik van de TacumaGym-pas is strikt persoonlijk.De pas is dus niet overdraagbaar en blijft eigendom van TacumaGym. f.Bij verlies,diefstal of anderszins in het ongerede raken van de TacumaGym-pas,blijven de betalingsverplichtingen onverminderd van kracht.Een vervangende pas kan tegen betaling van € 25,- worden verkregen. Artikel 2: Lidmaatschap,termijn en betalingsvoorwaarden a. Dit lidmaatschap bij TacumaGym kan elk moment ingaan en is voor de duur van een maand (maand abonnement) of een jaar (jaar abonnement) met de stilzwijgende verlenging voor onbepaalde tijd. b.Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische incasso voor het bedrag dat conform het inschrijfformulier is bepaald. Het inschrijfgeld dient bij inschrijving contant of per pin te worden voldaan. c.Bij niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook,wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden na een 2e stornering wordt € 9,- administratiekosten in rekening gebracht en krijgt het lid 1 week de gelegenheid het verschuldigde bedrag te voldoen.Indien het lid na deze periode van 1 week in gebreke is gebleven,wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven.Alle kosten die hiervoor worden gemaakt zijn voor rekening van het lid/pashouder.d.Zodra TacumaGym genoodzaakt is de vordering uit handen te geven zal deze altijd minimaal € 150,- bedragen.e.De TacumaGym-pas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan.Het lid kan dan de toegang tot TacumaGym worden geweigerd.TacumaGym is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddelijke ingang te beeindigen,zonder dat de betalingsverplichting vervalt.De contributie voor het na beeindigen nog resterende deel van de betreffende contractduur is per datum beeindiging direct verschuldigd en opeisbaar. e. TacumaGym behoudt zich het recht voor tarieven jaarlijks te indexeren of te wijzigen ,en door te voeren bij leden wiens lidmaatschap op grond van art..2a van de algemene voorwaarden is verlengt. Geldende tarieven worden altijd kenbaar gemaakt middels de actuele prijslijst op de website of aan de balie ter plaatse. In werking tredende B.T.W. verhogingen worden echter ten allen tijde bij alle leden terstond doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving. f.TacumaGym behoudt zich het recht voor om bij lidmaatschappen die voor onbepaalde tijd zijn verlengt ,de tarieven aan te passen conform het maand contract.Artikel 3: Openingstijden: a. Tijdens de besloten openingstijden mag een lid middels zijn of haar ledenpas uitsluitend toegang verschaffen aan een derde of introduce na schriftelijke toestemming van TacumaGym waarbij ten minste de naam en adres gegevens van de introduce bij TacumaGym bekend dienen te zijn. b.TacumaGym behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen. c.Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het abonnement biedt,vind geen restitutie van de contributie nog ontslag van betalingsverplichting plaats.Dit geldt ook bij verhuizingen,studie,ziekte,blessures of andere lichamelijke en/of psychische ongemakken. d.Op officieel erkende feestdagen is TacumaGym gerechtigd gesloten te zijn. Artikel 4: Beeindgen lidmaatschap. a. Het lid kan zijn/haar lidmaatschap uitsluitend beeindigen door het invullen van het opzeg-formulier op de website of aan de balie bij TacumaGym.b. Een lidmaatschap kan worden beeindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt,met inachtneming een de opzegtermijn..De opzegtermijn bedraagt 1 maand met inachtneming van artikel 2a. d.De TacumaGym-pas dient na afloop van het lidmaatschap binnen 1 week te worden geretourneerd aan TacumaGym.bij het in gebreke blijven hiervan zal € 25,- in rekening worden gebracht. e. TacumaGym behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag,een lidmaatschap te beeindigen.De contributie voor het na beeindigen nog resterende deel van de betreffende lidmaatschap-termijn,is per datum beeindiging,direct verschuldigd en opeisbaar. Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid. a.Het gebruik maken van de apparatuur,en/of activiteiten van welke aard dan ook bij TacumaGym,is geheel voor eigen risico van het lid. b.TacumaGym,de vestigingsmanager en overige werknemers en /of andere hulp personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriele schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook. c.Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van TacumaGym,indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.d Alle schade als gevolg van het niet naleven van de huisregels of het bewust gebruiken van de fitness apparatuur waarvoor deze niet is bedoeld is direct opeisbaar bij het betreffende lid. Loonkosten zullen conform de geldende CAO norm in rekening worden gebracht met een minimum van een half uur. Artikel 7:Huisregels. a.Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van TacumaGym en hiernaar te handelen. b. De algemene voorwaarden en huisregels van TacumaGym staan op de website www.tacumagym.nl en zijn bij de balie van de TacumaGym vestiging te verkrijgen. Artikel 8: Algemene voorwaarden,toepasselijk recht en forum keuze. a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door en met TacumaGym aangegaan,is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. b. Alle geschillen,welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en RinoGym,zullen worden beslecht door een bevoegde rechterin het arrondissement waar TacumaGym is gevestigd. c.Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van TacumaGym te kennen en te accepteren. d.TacumaGym is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen.Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen,gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van artikel 2a van deze algemene voorwaarden is verlengt.